SH-Enterprise | Algemene Voorwaarden
504
page-template-default,page,page-id-504,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen SH-Enterprise en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

 

 1. Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. SH-Enterprise zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting van SH-Enterprise heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

 

 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die SH-Enterprise nodig heeft. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SH-Enterprise betrokken (zullen) zijn of worden. Wanneer SH-Enterprise daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en gebruik van fax- en datanetaansluiting, alsmede reguliere kantoorfaciliteiten.

 

 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door SH-Enterprise geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Het doen van prijsopgaven of het uitbrengen van offertes verplicht SH-Enterprise niet tot het uitvoeren van diensten. Prijzen worden opgegeven exclusief BTW omzetbelasting), tenzij specifiek anders aangegeven. Wanneer naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van dienstverlening waarover geen BTW (omzetbelasting) behoeft te worden afgedragen, dient de opdrachtgever zulks duidelijk vooraf aan te geven. Een tussentijdse verandering van kosten die SH-Enterprise noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Van tariefwijzigingen wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals hiervoor genoemd worden beide maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan SH-Enterprise met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Schiet de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

 1. Opdrachtuitvoering

Uiteraard zal samen met de opdrachtgever worden overlegd op welke wijze de opdracht het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer door ziekte, overmacht of ten gevolge van andere oorzaken uitvoering van de opdracht tijdelijk niet mogelijk is, zal – in overleg met de betrokken opdrachtgever – worden bezien op welke wijze alsnog opdrachtuitvoering kan plaatsvinden. Wanneer dit niet op redelijke termijn mogelijk blijkt, kan met instemming van beide partijen worden besloten tot voortijdige beëindiging van de opdracht. SH-Enterprise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van incidentele of onvoorziene uitval van een projectleider of adviseur, ongeacht de oorzaak van deze uitval.

 

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal SH-Enterprise dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, zal SH-Enterprise de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van SH-Enterprise worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die SH-Enterprise verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door derden. SH-Enterprise kan niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, tenzij nadrukkelijk de doorlooptijd nader is overeengekomen. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

 

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig met een opzegtermijn van een maand eenzijdig beëindigen., indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet langer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. De beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft SH-Enterprise vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. SH-Enterprise mag haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruiken indien voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen. SH-Enterprise behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder SH-Enterprise Algemene Voorwaarden 2 van 2 voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

 1. Intellectuele eigendommen

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van SH-Enterprise. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SH-Enterprise. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Vertrouwelijkheid

SH-Enterprise is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. SH-Enterprise zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SH-Enterprise aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van SH-Enterprise, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportages ter inzage en/of beschikking stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend zal SH-Enterprise zich maximaal inspannen naar beste vermogen en kennis in de gevraagde dienstverlening te voorzien. SH-Enterprise aanvaardt voor de geleverde dienstverlening echter geen resultaatsverplichting en/of aansprakelijkheid. Met name accepteert SH-Enterprise geen productaansprakelijkheid van de door SH-Enterprise te leveren diensten aan derden en de mogelijke gevolgen die door SH-Enterprise uitgebrachte adviezen – direct of indirect – voor opdrachtgever zouden kunnen hebben. Opdrachtgever vrijwaart SH-Enterprise dan ook nadrukkelijk van enige vorm van (product)aansprakelijkheid.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de desbetreffende Nederlandse bevoegde rechter.

 

SH-Enterprise, januari 2016